Ciljevi

Ciljevi Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ mogu se podijeliti na kratkoročne i dugoročne. Kratkoročni ciljevi usmjereni su na uspostavu funkcionalne cjeline i modernog obrazovnog sustava koji može provesti odgovarajuće i kvalitetne programe educiranja, obučavanja i produkcije profesionalnog i visoko osposobljenog mladog kadra, spremnog za aktivan doprinos sustavu domovinske sigurnosti i obrane Republike Hrvatske te jačanju obrambenog štita NATO saveza i Europske unije u cjelini. Dugoročni ciljevi usmjereni su na uspostavu, razvoj i napredak modernog sustava domovinske sigurnosti i obrane koji je kapacitiran i prilagodljiv kako bi odgovorio na sve buduće izazove i prijetnje nacionalnoj sigurnosti Republike Hrvatske i kolektivnoj sigurnosti Europske unije i NATO saveza.