O Erasmus+ programu

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvaća razdoblje 2021.-2027. U odnosu na prethodno razdoblje (2014.-2020.), proračun za razdoblje 2021.-2027. je udvostručen i iznosi oko 26,2 milijarde eura. Program za navedeno razdoblje usmjeren je poglavito na zelenu i digitalnu tranziciju, socijalnu uključivost te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Snažno se podupiru prioriteti i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu.

Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport najvažnija su područja za osobni i profesionalni razvoj građana. Visokokvalitetno, uključivo obrazovanje i osposobljavanje te informalno i neformalno učenje na koncu mladima, ali i sudionicima svih dobi, pružaju kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada. 

Prezentacija o Erasmus+ programu

Erasmus+ program ima dva cilja: opći i posebni ciljevi.

Opći cilj Erasmus+ programa

Opći je cilj programa cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što doprinosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva. Program će kao takav biti bitan instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja i podupirati provedbu europske strateške suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, uz temeljne sektorske programe. Osim toga, bitan je za unapređenje suradnje u području politike za mlade u skladu sa strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027. i razvoj europske dimenzije u području sporta.

Posebni ciljevi Erasmus+ programa

Promicanje mobilnosti u svrhu učenja za pojedince i skupine te suradnju, kvalitetu, uključivost i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja. Nadalje, promicanje mobilnosti u svrhu neformalnog i informalnog učenja i aktivnog sudjelovanja mladih te suradnje, kvalitete, uključivosti, kreativnosti i inovativnosti na razini organizacija i politika u području mladih. I, u konačnici, promicanje mobilnosti u svrhu učenja za sportsko osoblje te suradnje, kvalitete, uključivosti, kreativnosti i inovativnosti na razini sportskih organizacija i politika u području sporta.

 

Aktivnosti za razdoblje 2021.-2027. koje će se provoditi u okviru programa Erasmus+:

Centralizirane aktivnosti nadzire Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), dok decentralizirane aktivnosti izravno nadzire nacionalna Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU). Sve informacije o Erasmus+ programu dostupne su na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu te na službenim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.